بررسی تسهیلات تکلیفی بر معوقات بانک مسکن

بررسی تسهیلات تکلیفی بر معوقات بانک مسکن 1396-1392- معوقات بانکی اثر‌گذاری مستقیمی بر کل اقتصاد و شبکه‌ی بازار پولی و عملکرد نظام بانکی کشور دارد و با ایجاد اختلال در روند سیستم پولی و مالی و بانکی، باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده و حادی در‌این حوزه میگردد. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط

کد فایل:7719
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 145 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:330 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر معوقات بانک مسکن است. پژوهش‌حاضر از نظر طبقه‌بندي بر مبناي ‌هدف، از نوع تحقیقات‌ کاربردی‌ و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر در برگیرنده شعب بانک مسکن ایران است. در‌اين‌پژوهش، به دو روش توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده‌هاي به‌ دست‌ آمده پرداخته‌ شده است. با‌استفاده از روش¬های ‌کمی شامل ابزارهای موجود در آمار ‌توصیفی، نظیر میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، چولگی، کشیدگی و انحراف معیار داده¬های مورد استفاده تجزیه و تحلیل شده است. سپس، آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیر و همچنین آزمون هم خطی برای بررسی این¬که بین متغیرها هم‌خطی وجود‌ نداشته ‌باشد، انجام‌ شده ‌است و فرضیه¬های مربوط از طریق تحلیل‌همبستگی به روش رگرسیون خطی با تکنیک داده¬های ترکیبی آزمون ‌شده‌ است. در همه‌ی تکنیک¬های ‌آماری نیز از نرم¬افزار Excel و  Eviewsاستفاده شده است. آنچه در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی آزمون فرضيه‌هاي تحقيق مبني بر رابطه معناداري و معکوس بین تسهیلات تکلیفی و معوقات بانکی است.همچنین تسهیلات تکلیفی مسکن روستایی، تسهیلات تکلیفی بافت فرسوده، تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی، تسهیلات تکلیفی مسکن مهر با معوقات بانک مسکن رابطه ای معنادار و منفی دارد اما  تسهیلات تکلیفی کمیته امداد ،تسهیلات تکلیفی بهزیستی ،تسهیلات تکلیفی خانواده شهدا و ایثارگران با متغیر معوقات بانکی در ارتباط نیستند.
  کلمات کلیدی: تسهیلات تکلیفی، معوقات بانکی

  فهرست مطالب
  عنوان                                                             
  چکیده1
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه2
  1-2 بیان مساله3
  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق5
  1-4 هدف های پژوهش8
  1-5 فرضیه های پژوهش8
  1- 6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش9
  1-7 خلاصه فصل اول9
  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته وگستره ی نظری تحقیق
  2-1مقدمه10
  2-2بخش اول :تسهیلات تکلیفی10
  2-2-1 تسهیلات تکلیفی10
  2-2-2 کاربرد تسهیلات تکلیفی12
  2-2-2-1 تسهيلات تكليفي با هدف اشتغال آفريني12
  2-2-2-2 تسهيلات تكليفي با هدف توليد و خودكفايي14
  2-2-2-3 تسهيلات تكليفي با هدف اجتماعي و فرهنگي14
  2-3 بخش دوم :معوقات بانکی 15
     2-3-1 تعریف مطالبات معوق19
  2-3-1-1- مطالبات سر فصل نشده19
  2-3-1-2 مطالبات سر فصل شده20
      2-3-2عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق20
         2-3-2-1 عوامل درون سازمانی20
         2-3-2-2 عوامل برون سازمانی21
  2-3-3 ارزیابی وضعیت مطالبات غیر‌جاری در نظام بانکی ایران21
  2-3-4 وصول مطالبات معوق بانکی22
  2-3-5 راهکار پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها23
  2-3-6 اصول، ارکان و روش‌های وصول مطالبات معوق25
  2-3-6-1  ارکان و روش‌های وصول مطالبات بانک‌ها 25
  2-3-6-2  اصول پنجگانه جلوگیری از توسعه معوقه بانک‌ها26
  2-3-6-3 عمده چالش‌های مؤثر بر افزایش مطالبات معوق27
  2-3-7 علل بروز مطالبات معوق در نظام بانکداری30
  2-3-7-1 عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری30
  2-3-7-2 اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران30
  2-3-7-3 عدم ثبات در مدیریت31
     2-3-8 دلایل پنجگانه افزایش معوقات بانکی31
  2-3-8-1 نبود اعتبار سنجی31
  2-3-8-2 اعطای تسهیلات به افراد خاص31
  2-3-8-3  نرخ‌های سود غیر‌واقعی32
  2-3-8-4 نبود ابزارهای کنترلی32
  2-3-8-5 تغییر قوانین و شرایط اقتصادی32
    2-3-9 طبقه‌بندي بدهي‌هاي سيستم بانكي به تفكيك دريافت‌كنندگان اعتبارات32
  2-3-9-1 سو‌ءاستفاده كنندگان33
  2-3-9-2- شركت‌هاي دولتي يا خصوصي33
  2-3-9-3- تكليفي ها و افراد خاص34
  2-3-9-4 توليد‌ كنندگان بخش خصوصي35
     2-3-10 روش‌هاي وصول مطالبات35
     2-3-11 عوامل موثر بر ایجاد معوقات بانکی36
  2-4 پیشینه پژوهش37
     2-4-1 پژوهش‌های خارجی37
     2-4-2 پژوهش‌های داخلی38
  2-5 تاریخچه و معرفی بانک مسکن42
     2-5-1-اساسنامه بانك مسكن43
  2-5-1-1 نام و موضوع بانك43
  2-5-1-2  اركان بانك44
   فصل سوم: مواد و روش‌ها
  3-1 مقدمه47
  3-2 نوع روش تحقیق48
  3-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات48
  3-4جامعه و نمونه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری49
  3-5 متغیرها و مدل پژوهش49
  3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات50
     3-6-1- تصمیم گیری در خصوص فرضیه‌های پژوهش51
    3-6-2- تعیین نوع داده ها51
     3-6-3 روش اثراث ثابت52
     3-6-4 روش اثرات تصادفی53
     3-6-5 آزمون چاو یا  F مقید 53
     3-6-6آزمون هاسمن53
  3-7بررسی فرض های سنتی واریانس خطی54
    3-7-1 آزمون معنی‌دار بودن مدل54
    3-7-2 آزمون معنی‌دار بودن متغیرهاي پژوهش54
  3-8 دیگر آزمونهای بایسته55
    3-8-1  فرض نرمال بودن متغیر وابسته55
    3-8-2  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهاي مستقل55
    3-8-3  فرض مستقل بودن باقیمانده-ها56
    3-8-4  فرض همسانی واریانس باقیمانده ها56
  فصل چهارم: نتایج تحقیق
  4-1- مقدمه57
  4-2- آمار توصیفی57
  4-3- آزمون نرمال‌بودن متغیر‌ها59
  4-4- همساني واريانس‌ها60
  4-5- آزمون فرضیه اول 62
  4-6 فرضیه های فرعی64
  4-7 خلاصه فصل66
   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه67
  5-2 خلاصه و نتیجه‌گیری67
  5-3 پیشنهادهای پژوهش71
  5-3-1 پیشنهادهای کاربردی پژوهش71
  5-3-2پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی72
  5-4 محدودیتهای پژوهش72
  منابع 73

  فهرست جداول
  جدول 4-1- خلاصه نتایج آمار توصیفی58
  جدول 4-2-تحلیل واریانس متغیر‌ها براساس سال مالی59
  جدول 4-3 بررسی میانگین متغیرها طی سال‌های مالی 59
  جدول 4-4- نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف60
  جدول 4-5- نتایج آزمون ناهمسانی وايت61
  جدول4-6 مانایی متغیرها61
  جدول 4-7- نتایج مربوط به آزمون‌ اف لیمر برای مدل اول پژوهش62
  جدول 4-8- نتایج مربوط به خلاصه مدل63
  جدول 4-9- نتایج مربوط به مناسب بودن مدل63
  جدول 4-10- نتایج مربوط به ضرایب مدل رگرسیونی63
  جدول4-11- نتایج مربوط به آزمون اف لیمر برای مدل دوم پژوهش64
  جدول 4-12- نتایج مربوط به خلاصه مدل65
  جدول 4-13- نتایج مربوط به مناسب بودن مدل65
  جدول 4-14- نتایج مربوط به ضرایب مدل رگرسیونی66
  برچسب ها: تسهیلات تکلیفی معوقات بانکی بانک مسکن
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.