بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق شعب بانک تجارت استان لرستان

بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق شعب بانک تجارت استان لرستان

کد فایل:7720
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 122 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:6,488 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر مطالبات معوق بانک ها با انجام مطالعه ای موردی در بانک تجارت شعب استان لرستان پرداخته است. در این راستا با مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، و مصاحبه با خبرگان امر برای بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر مطالبات معوق بانکی از پنج عامل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره استفاده شده و رابطه بین متغیرهای مذکور با مطالبات معوق بانک تجارت در استان لرستان در بازه زمانی 1391Q1-1395Q4 مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از داده ها و گزارشات منتشره شده توسط مراجع رسمی نظیر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، و صورت های مالی و گزارشات ارائه شده توسط بانک تجارت مدیریت شعب استان لرستان و وب سایتهای مرتبط دیگر گردآوری شده است. همچنین داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل و پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. تجزیه و تحلیل نهائی و بررسی رابطه بین متغیرهای مورد بررسی  به کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام شده است. شایان ذکر است در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل فرضیات از آزمون های آمار استنباطی شامل آزمون F، آزمون t و دیگر آزمون های وجود یا عدم وجود خود همبستگی، ناهمسانی واریانس و دیگر آزمون های اقتصاد سنجی برای مدل های دو و چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داده شده است. در این جدول متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره در سطح خطای 10 درصد تاثیر مثبت و معناداری بر مطالبات معوق شعب بانک تجارت استان لرستان دارند. اما متغیرهای نوسان نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی در سطح خطای 10 درصد تاثیر معناداری بر مطالبات معوق شعب بانک تجارت استان لرستان ندارند. حدود 54 درصد از تغییرات مطالبات معوق بانک تجارت تحت تاثیر متغیرهای مستقلی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره قرار دارد و لذا 46 درصد از تغییرات آن تحت تاثیر سایر متغیرهایی است که در مدل وارد نشده اند. بنابراین متغیرهای مستقل در مجموع توانسته¬اند به نحو نسبتاً خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند و مدل در کل از نظر آماری معنادار می¬باشد.

  کلمات کلیدی: شعب بانک تجارت استان لرستان، مطالبات معوق، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره


  فهرست مطالب
  چکیده1
  فصل اول: کلیـات تحقیـق
  1-1- مقدمه    2
  1-2- تاریخچه مطالعاتی    3
  1-3- بیان مساًله    5
  1-4- چارچوب نظری تحقیق    5
  1-5- فرضيه هاي تحقيق    6
  1-6- اهميت وضرورت تحقيق    6
  1-7- اهداف تحقیق    7
  1-8- قلمرو تحقیق    8
  1-8-1- قلمرومكاني    8
  1-8-2- قلمرو زمانی    8
  1-9- تعریف اصطلاحات و واژگان کلیدی    8
  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
  2-1– مقدمه    13
  2-2- پيدايش بانكداري    13
  2-3- تاریخچه بانکداری و بانک مرکزی در جهان    14
  2-3-1- بانکداری در ایران    14
  2-4- ملی شدن بانک ها    16
  2-5- ارکان بانک ها    16
  2-6- تاریخچه بانک تجارت    17
  2-7- نظام اعتباری در ایران    18
  2-7-1- شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی    19
  2-7-2- فعاليت هاي بانكداري بعد از انقلاب اسلامي    20
  2-7-2-1-اهداف نظام بانكي و اصول و معيارهاي اعطاي تسهيلات در بانكداري اسلامي    20
  2-8- ضوابط ومعيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات    22
  2-8-1- قابليت اعتماد واطمينان    23
  2-8-2- قابليت و صلاحيت فني    23
  2-8-3- ظرفيت مالي و كشش اعتباري    24
  2-8-5-وثيقه يا تامين اعتباري    25
  2-9- فرايند نظارت و پيشينه آن بر فعاليت هاي بانكي در ايران    28
  2-9-1- انواع نظارت در سيستم بانكي    30
  2-10- بخش هاي اقتصادي    30
  2-11- تقسيم بندي و تعريف اوليه تسهيلات اعطايي در بخش هاي مختلف اقتصادي    31
  2-12- نحوه بررسي و ارزيابي واحدهاي اقتصادي فعال از نقطه نظر سرما يه در گردش    34
  2-13- انواع مطالبات معوق    36
  2-13-1- طبقه بندي انواع مطالبات معوق    38
  2-14- انواع ذخيره مطالبات مشكوك الوصول    39
  2-14-1- اركان تعيين كننده ذخيره خاص مطالبات مشكوك الوصول    39
  2-14-2- عوامل موثر در پيش بيني ذخيره مطالبات مشكوك الوصول    40
  2-14-3- نحوه محاسبه ذخيره خاص مطالبات مشكوك الوصول    40
  2-15- مسائل بانكداري در كشورهاي در حال توسعه    41
  2-16- مبانی نظری تحقیق    42
  2-17- پیشینه تحقیق    45
  2-17-1- تحقیقات خارجی    45
  2-17-2- تحقیقات داخلی    47
  2-18- نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم    49
  فصل سوم: روش تحقيق
  3-1- مقدمه    51
  3-2- روش تحقيق    51
  3-3- جامعه آماري    52
  3-4- حجم نمونه    52
  3-5- نحوه گرداوری اطلاعات    53
  3-6- معرفی متغیرهای تحقیق    53
  3-7- نمودار برخی از متغیرهای مدل    55
  3-8- روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی (OLS)    57
  3-8-1- فروض کلاسیک معادله رگرسیون    58
  فصل چهارم: برآورد و تجزیه و داده ها
  4-1- مقدمه    69
  4-2- آمار توصیفی    70
  4-3- آمار استنباطی    70
  4-3-1- برآورد مدل اول    70
  4-3-2- برآورد مدل دوم    72
  4-3-3- براورد مدل سوم    74
  4-3-4- برآورد مدل چهارم    76
  4-3-5- براورد مدل پنجم    78
  4-4- براورد مدل کامل    80
  4-4-1- آزمون بریوش گادفری برای بررسی وجود یا عدم وجود خودهمبستگی بین جملات خطا در مدل    82
  4-4-2- آزمون بریوش- پاگان- گادفری برای بررسی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات خطا در مدل    83
  فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1- مقدمه    85
  5-2- بررسی نتایج فرضیه های تحقیق    87
  5-3- نتیجه گیری    87
  5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آتی    88
  5-5- محدودیت های پژوهش    89
  منابع و ماخذ    101
  پیوست ها    90

  فهرست جداول
  جدول 2-1- نظارت بر فعاليت هاي بانكداري در ايران    29
  جدول 2-2- كاربرد تسهيلات اعطائي در بخش هاي مختلف اقتصادي    32
  جدول 2-3- زمان بندي انتقال بدهي هاي پرداخت نشده مشتريان بر حسب نوع تسهيلات اعطايي براي بانك ها    38
  جدول 3-1- داده های مورد استفاده در مدل در فاصله سه ماهه اول 1391 تا سه ماهه پایانی سال 1395    57
  جدول 4-1- اطلاعات توصیفی متغیرها    70
  جدول 4-2- مشخصات مدل    71
  جدول 4-3- نتایج حاصل از برآورد مدل اول    71
  جدول 4-4- نتایج خروجیهای ضریب تعیین و آماره F برای مدل اول    71
  جدول 4-5- مشخصات مدل    72
  جدول 4-6- نتایج حاصل از برآورد مدل اول به روش حداقل مربعات    73
  جدول 4-7- نتایج خروجیهای ضریب تعیین و آماره F برای مدل اول    73
  جدول 4-8- مشخصات مدل    74
  جدول 4-9- نتایج حاصل از برآورد مدل اول به روش حداقل مربعات    74
  جدول 4-10- نتایج خروجی های ضریب تعیین و آماره F برای مدل اول    75
  جدول 4-11- مشخصات مدل    76
  جدول 4-12- نتایج حاصل از برآورد مدل اول    76
  جدول 4-13- نتایج خروجی های ضریب تعیین و آماره F برای مدل اول    77
  جدول 4-14- مشخصات مدل    78
  جدول 4-15- نتایج حاصل از برآورد مدل اول به روش حداقل مربعات    78
  جدول 4-16- نتایج خروجی های ضریب تعیین و آماره F برای مدل اول    79
  جدول 4-17- مشخصات مدل    80
  جدول 4-18- نتایج حاصل از برآورد مدل اول به روش حداقل مربعات    81
  جدول 4-19- نتایج خروجی های ضریب تعیین و آماره F برای مدل اول    81
  جدول 4-20- نتایج آماره کای دو در آزمون خودهمبستگی    82
  جدول 4-21- نتایج آماره کای دو در آزمون بریوش- پاگان - گادفری    83
  جدول 4-22- نتایح براوردها براساس مدل کامل    83

  فهرست نمودارها
  نمودار 3-1- مطالبات معوق اسمی و حقیقی بانک تجارت شعب استان لرستان    55
  نمودار 3-2- نرخ تورم و رشد اقتصادی در استان لرستان    55
  نمودار 3-3- تولید ناخالص داخلی استان لرستان    56
  نمودار 3-4- سهم تولید ناخالص داخلی استان لرستان از کل کشور    56
  برچسب ها: شعب بانک تجارت استان لرستان مطالبات معوق نرخ تورم نرخ بیکاری نرخ بهره
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.