پایان نامه رفتار لرزه‌ای قاب خمشی ویژه با بادبند واگرا

پایان نامه رفتار لرزه‌ای قاب خمشی ویژه با بادبند واگرا به وسیله تحلیل غیرخطی افزاینده دینامیکی و استاتیکی (IDA)

کد فایل:6517
دسته بندی: مهندسی » عمران
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 622 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 136

حجم فایل:4,598 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 26,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  چکیده    أ‌
  فصل اول :    1
  کلیات    1
  مقدمه    2
  معرفی    2
  تركیب این سیستم با سیستم‌های سازهای دیگر    3
  طراحی تیرچه ارتباطی    4
  مزایاومعایب سیستمEBFدرمقایسه باسایرسیستم‌های مهاربندی جانبی    5
  الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های خمشی ویژه:    7
  محدودیت تیرهاو ستون‌ها:    7
  نسبت لنگر خمشی ستون به لنگر خمشی تیر:    8
  مقاومت مورد نیاز و طراحی مقطع تیر:    9
  اتصال تیر به ستون:    9
  ورق‌های تقویتی چشمه اتصال (ورق مضاعف) :    10
  ورق‌های پیوستگی:    10
  1-1-بیان مسأله    10
  1-2- فرضیه‌ها    11
  1-3- اهداف تحقیق    11
  1-4- نوع روش تحقیق    12
  1-5- روش گردآوری اطلاعات    12
  1-6- ابزار گردآوری اطلاعات    12
  1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    12
  فصل دوم :    13
  معرفی وبررسی پارامترهاومفاهیم لرزه ای    13
  2-1 مقدمه    14
  2-2ضریب شکل پذیری    14
  2-3-ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری سازه(μR)    15
  2-4-ضریب اضافه مقاومت( Ω0یاRs)    16
  2-4-1-ضریب کاهش در اثر مقاومت اضافی (ΩR)    17
  2-4-2ضریب کاهش در اثر نامعینی سازه (Rr)    19
  2-5-ضریب رفتار ساختمان    19
  2-6-ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی    22
  2-7-رفتار لرزه ای فولاد    23
  2-7-1-رفتار خطی و غیرخطی فولاد    23
  2-8-بیشینه شتاب موثر(EPA)    26
  2-9-خطرپذیری لرزه ای  :    26
  2-10-سطوح رفتاری    27
  2-11-رفتاریاعملکرد هدف    27
  2-12-مفصل پلاستیک    27
  2-13-جمع بندی معیارهای طراحی وپارامترهای کنترل کننده    28
  فصل سوم :    36
  مبانی نظری وبررسی روش های تحلیل    36
  ۳-1- مقدمه    37
  3-2-بررسی روش پوش آوردرتحلیل سازه های موردنظر:    37
  3-2-1تحلیل بار افزون    38
  3-2-2مقاوم سازی های موجود    38
  3-2-3تعیین نقطه عملکرد:    41
  3-2-4عدم وجود نقطه عملکرد:    43
  3-3-شیوه‌های گام به گام تعیین ظرفیت یک سازه    45
  3-4-نحوه به دست آوردن طیف تقاضای غیرالاستیک:    47
  3-4-1- تحلیل با افزون    49
  3-4-2- محاسبه تغییرمکان هدف(Target Displacement):    50
  3-5- ارزیابی لرزه ای سازه ی چنددرجه آزادی موردنظر:    51
  3-5-1-محدویت های روشN2:    51
  3-6-بررسی راهکارهای بهسازی ومقاوم سازی بااستفاده ازروش طیف ظرفیت:    52
  3-7-افزایش مقاومت وسختی    54
  3-7-1 افزایش شکل پذیری:    55
  3-7-2-افزایش مقاومت وسختی به همراه افزایش شکل پذیری    55
  3-7-3-کاهش نیازلرزه ای    56
  3-8-روش گام به گام برای تعیین نیاز    56
  3-8-1-ساخت یک فرم دو خطه برای طیف ظرفیت    58
  3-9- نحوه استخراج ضریب رفتارازتحلیل غیرخطی وغیرالاستیک    62
  3-10-ضریب رفتار:    63
  3-10-1-عوامل موثربرضریب رفتار:    63
  3-11-ضریب مقاومت افزونΩ :    64
  3-11-1-ضریب تنش مجاز:    65
  3-12-1-تعیین ضریب رفتار:    65
  3-12-2 الگوی بارگذاری جانبی:    66
  3-12-3-تعیین تغییرمکان هدف:    66
  3-13-بررسی پارامترهای لرزه ای موردنظر:    66
  3-13-1ضریب رفتارکلی سازه(R):    67
  3-14-نقاط ضعف وقدرت:    68
  فصل چهارم :    70
  گزینه های مدل سازی وبررسی نکات مربوطه    70
  4ـ1ـ مقدمه    71
  4-2- معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک    71
  4-3- انتخاب الگوی بارگذاری    73
  4-4- مدل‌های انتخاب شده و روند مدلسازی    74
  4-5- روش محاسبۀ پارامترهای لرزه‌ای    78
  4-6- معیار حداکثر تغییر مکان غیرخطی و مقدار آن در آئین‌نامه‌ها    79
  4-7- مدل‌های با رعایت ضوابط    81
  4-7-1- مقایسۀ وزنی سیستم‌های EBF و EBDS    81
  4-7-2-برخی نتایج طراحی‌ها    83
  4-7-3- بررسی نوع و محل تشکیل مفاصل پلاستیک    85
  4-7-4- بررسی رفتار کلی سیستم‌ها    87
  4-7-5- بررسی پارامترهای لرزه‌ای محاسبه شده    89
  4-7-6- تغییرات ضریب مقاومت افزون (RS)    89
  4-8- محاسبۀ ضریب شکل‌پذیری μو ضریب افزایش تغییر مکانCd    91
  4-9- مزیت‌های سیستم دوگانه (EBDS) نسبت به سیستم واگرا (EBF)    93
  4-9- مدل‌های بدون رعایت ضوابط ویژه    94
  4-10- اثر عدم تعبیۀ سخت کننده‌های جان    97
  فصل پنجم :    115
  نتیجه گیری و پیشنهادات    115
  نتیجه گیری و پیشنهادات    116
  پیشنهاد برای تحقیقات آتی    118
  فهرست منابع فارسی    119
  فهرست منابع انگلیسی:    119

  فهرست جداول
  جدول (3-1)  کلیات روش های طراحی براساس نیرووجابجایی    38
  جدول (3-2)  الزامات ومحدودیت های طراحی روشهای مختلف    39
  جدول(4-1)مقدار حداکثر دوران غیرخطی مجاز    79
  جدول(4-2) تغییر مکانهای نسبی حداکثر براساس NEHRP97    80
  جدول(3-4)مقایسه ضریب رفتارهای محاسبه شده بامقادیر آیین نامه ای    90
  جدول ( 4-4 ):مشخصات تیرپیوندآزمایش شده    102


  فهرست اشکال
  شکل (1-1) قاب های مهاربندی خارج ازمرکزباتیر افقی    3
  شکل(1-2)قاب مهاربندی خارج ازمرکز باتیر پیوند قائم تک وجفت    3
  شکل(1-3) تغییر مکان قاب‌های KBF و EBF    7
  شکل( 2-1)تعریف برخی ازپارامترهای لرزه ای غیرخطی    22
  شکل(2-2)منحنی تنش-کرنش فولاد(شکل بدن مقیاس است)    23
  شکل (3-2) رابطه تنش –کرنش فولاد ایده آل(شکل بدون مقیاس است)    24
  شکل (4-2) منحنی بارگذاری وباربرداری در حالت خطی    24
  شکل (5-2) منحنی بارگذاری و باربرداری در حالت غیرخطی    24
  شکل (6-2)  انرژی تلف شده وقابل بازیابی    25
  شکل( 7-2)  سطوح رفتاری سازه    27
  شکل( 3-1) رفتارسازه های بلند    40
  شکل (3-2) طیف طرح    40
  شکل( 3-3)    41
  شکل (3-4) روش تعیین نقطه عملکرد بر اساس FEMA-273    43
  شکل (3-5) قسمت‌های مختلف منحنی نیرو – تغییر شکل    44
  شکل (3-6) روش ATC – 40    44
  شکل (3-7) افزودن مقاومت یا سختی یا هر دو    44
  شکل (3-8) افزودن شکل‌پذیری    44
  شکل (3-9) کاهش نیاز لرزه‌ای یا افزودن میرایی یا جداسازی لرزه‌ای    45
  شکل(3-10) برآورد ظرفیت سازه‌ها با آنالیز پوش‌آور    45
  شکل(3-11): اثر انتخابی الگوی بارگذاری در برآورد ظرفیت سازه    46
  شکل (3-12) منحنی طیف ظرفیت وتقاضا    47
  شکل (3-13) طیف تقاضای الاستیک به ازای پریودهای مختلف    48
  شکل (3-14)    49
  شکل (3-15) محاسبه برخوردنیم خط متناظرباپریودموثرباطیف تقاضا    50
  شکل (3-16) حالات قرارگیری طیف ظرفیت وطیف نیازنسبت به یکدیگردرراستای ارزیابی ومقاومسازی لرزهای سازهها    53
  شکل (3-17) سازه ومنحنی ظرفیت آن قبل ازمقاوم سازی    54
  شکل (3-18) سازه ومنحنی ظرفیت آن قبل وبعدازمقام سازی باکمک دیواربرشی داخلی    55
  شکل (3-19) سازه منحنی ظرفیت آن قبل وبعدازمقاوم سازی باکمک پوششدارکردن ستون ها    55
  شکل(3-20): ساخت مدل دو خطی از طیف ظرفیت    58
  شکل(3-21)برآورد میرایی معادل برای کاهش طیف پاسخ    59
  شکل(3-22) انرژی مستهلک شده    60
  شکل(3-23) انرژی مستهلک شده با میرایی    61
  شکل (3-26) رفتارکلی یک سازه متعارف    63
  شکل (3-27)    64
  شکل (3-28)    65
  شکل (3-29)    67
  شکل (4-1) فرم کلی مفاصل غیرخطی در آئین‌نامه FEMA273    72
  شکل (4-2) مفاصل پلاستیک به کار رفته در تحقیق    73
  شکل (4-3)    75
  شکل(4-4) هندسه سازه‌های مورد مطالعه    75
  شکل(4-5) مدل المان محدود قاب 1 طبقه برای بررسی اثرات عدم رعایت    76
  شکل (4-6)نمونه ای ازرفتارغیرشکل پذیرسیستم واگرابدون رعایت ظوابط ویژه    77
  شکل(4-7) مقایسه وزنی سیستم EBF و EBDS در سازه‌های 8 طبقه با طول Link متغیر    82
  شکل(4-8) مقایسه وزنی وزن سیستم EBF و EBDS در سازه‌های 5 طبقه با طول Link متغیر    82
  شکل(4-9) مقایسه وزنی وزن سیستم EBF و EBDS در سازه‌های 10 طبقه با طول Link متغیر    83
  شکل(4-10) نسبت تنش‌های قاب در یک سیستم دوگانه با 25 درصد بار زلزله    84
  شکل(4-11) نسبت مقاومت تیر به ستون در برخی گره‌های سازه    85
  شکل(4-12) جاری شدن تیرهای پیوند کوتاه به صورت برشی    86
  شکل(4-13)نمونه‌ای از تیرهای پیوند بلند و تشکیل مفصل خمشی در دو انتهای آنها    86
  شکل(4-14) تصویر قاب واگرا (EBF)با تیر پیوند بلند در حالت نهایی    87
  شکل(4-15) تصویر قاب واگرا (EBF)با تیر پیوند کوتاه در حالت نهایی    88
  شکل(4-16) تغییر شکل نهایی یک سیستم دوگانه (EBDS)    88
  شکل(4-17) یک نمونه منحنی نیاز- ظرفیت در فرمت ADRS    89
  شکل(4-18) تغییرات ضریب اضافه مقاومت با ارتفاع در سیستم مهاربندی واگرا (EBF)    90
  شکل(4-19) تغییرات ضریب اضافه مقاومت با ارتفاع در سیستم دوگانه (EBDS)    90
  شکل(4-20) منحنی V-D تئوری و فرم دو خطی ایده‌آل آن    91
  شکل(4-21) تغییرات ضریب Cd برحسب تعداد طبقات در سیستمهای EBF با طول تیر پیوند مختلف    92
  شکل(4-22) تغییرات ضریب Cd برحسب تعداد طبقات در سیستمهای EBDS با طول تیر پیوند مختلف    92
  شکل(4-23) کاهش نیروی Uplift در سیستم دوگانه (EBDS)    94
  شکل(4-24)نمونه‌ای از مدلهای بدون رعایت ضوابط ویژه (کمانش در بادبند و تشکیل مفصل در ستونها)    95
  شکل(4-25) منحنی برش پایه- تغییر مکان بام    95
  شکل (4-26) منحنی هیسترزیس تیرهای پیوند کوتاه: الف) بدون سخت کننده ب) با سخت کننده    96
  شکل(4-27) هندسۀ قاب مورد مطالعه    98
  شکل(4-28) تصویر قاب پس از کمانش موضعی جان    98
  شکل (4-29 ) منحنی تنش کرنش برای فولاد معمولی (خط چین) و نرم ترین نوع فولاد جاذب انرژی (خط توپر)    101
  شکل ( 4-30)  نمودارنیرو-تغییرمکان برشی دراعضای ازجنس فولادمعمولی ساختمانی وفولادجاذب انرژی    102
  شکل (4-31) نمودار نیرو - تغییرمکان برشی یک پانل تیرپیوند    103
  شکل  ( 4-32) شکل ساده سازی شده تیرپیوند برای محاسبه نمودار نیرو - تغییرمکان خمشی    104
  شکل (4-33) نمودار نیرو- تغییرمکان کلی تیرپیوند انتخاب شده    104
  شکل ( 4-34) مدل اجزای محدود تیرپیوند انتخابی با استفاده از نرم افزار ABAQUS    105
  شکل (4-35) مقایسه نمودارهای نیرو - تغییرمکان تیرپیوند بدست آمده از سه روش آزمایشگاهی، کلاسیک و مدلسازی اجزای محدود    106
  شکل (4-36) مقایسه حلقه های هیسترزیس نیرو - تغییرمکان تیرپیوند از جنس فولاد جاذب انرژی و فولاد معمولی ساختمانی    107
  شکل  (4-37 ) مقایسه وضعیت تنش ها ووضعیت تغییرشکل مدل تیرپیوندازجنس فولادجاذب انرژی باضخامت افزایش یافته وفولادمعمولی ساختمانی درانتهای بارگذاری سیکلی    108
  شکل (4-38) مقایسه منحنی های نیرو -تغببرمکان تیرپیوند از جنس فولاد انرژی و فولاد معمولی ساختمانی    109
  شکل  (4-39 )  مشخصات قاب مهارشده واگرای آزمایش شده    110
  شکل (4-41):مقایسه منحنی های نیرو-تغییر مکان قاب باتیرمتفاوت    112
  شکل( 4-42 ) مقایسه منحنی های برش –دوران تیرهای پیوندباجنس وضخامت های متفاوت    113

  برچسب ها: بادبندواگرا رفتار لرزه ای مفصل پلاستیک سخت کننده جان شکل پذیری
 • فایل وورد و قابل ویرایش می باشد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.