پایان نامه هیدروسیستم های تک مخزنه و چند مخزنه با الگوریتم ژنتیک

پایان نامه بهینه سازی هیدروسیستم های تک مخزنه و چند مخزنه با الگوریتم ژنتیک

کد فایل:7763
دسته بندی: مهندسی » عمران
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 225 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:4,083 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 24,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  چکیده1
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه    2
  1-2-تعریف مسئله    3
  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق    4
  1-4-فرضیه‌ها    4
  1-4-1-فرضیه اصلی    4
  1-4-2-فرضیات فرعی    5
  1-5-اهداف تحقیق    5
  1-5-1-هدف اصلی    5
  1-5-2-اهداف فرعی    5
  1-6-سؤالات تحقیق    5
  1-6-1-سؤال اصلی    5
  1-6-2-سؤالات فرعی    5
  1-7-جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق    5
  1-8-نوع روش تحقیق    6
  1-9-ساختار کلی پایان نامه    6
  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
  2-1-انواع سدها    7
  2-1-1-سدهای خاکی    7
  2-2-2-سدهای سنگریز    8
  2-2-3-سدهای بتنی وزنی    8
  2-2-4-سدهای بتنی قوسی    9
  2-2-5-سدهای بتنی پشت‌بنددار    9
  2-2-6-سدهای لاستیکی    10
  2-2-آبند در سدها    11
  2-3-آسترها و پوشش‌ها    11
  2-4-دیوارها Walls    11
  2-4-1-دیوار خاکی متراکم شده    11
  2-4-2-دیواره‌های بتنی    12
  2-4-3-دیوار با شمع‌های صفحه‌ای    12
  2-4-5-دیوارهای گلی    12
  2-4-6-دیوار دیافراگمی    12
  2-4-7-دیوارهای یخی    13
  2-5-تزریق    13
  2-6-انواع سدها از نظر کاربرد    13
  2-7-گالری‌ها، اتاقک‌ها و شفت‌ها    14
  2-8-پیشینه تحقیق    19
  فصل سوم: روش اجرای تحقیق
  3-1-سد کارون 4    29
  3-2-سازندگان    29
  3-3-مقاطعه‌کاران ساخت    30
  3-4-اهداف و منافع سد کارون    30
  3-5-ویژگی‌های طرح    30
  3-6-سد کارون 3    32
  3-7-اهداف طرح    33
  3-8-ویژگی‌های شاخص سد کارون ۳    33
  3-9-اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    34
  3-10-نیروگاه کارون ۳    34
  3-11-ابزار دقیق    35
  3-12-منابع قرضه و مشخصات آن    35
  3-13-معادلات بیلان آبی دو سد    37
  3-14-بهینه‌سازی    39
  3-14-1-الگوريتم‏ ژنتيك    39
  3-14-2-الگوریتم رقابت استعماری    40
  3-14-3-الگوريتم‏ ژنتيك    40
  3-14-4-ساختار الگوريتم‏هاي ژنتيك    42
  3-15-عملگرهاي ژنتيكي    43
  3-16-الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری    47
  3-17-استعمارگران اولیه تولیدشده و مستعمرات آن‌ها    48
  3-18-الگوریتم کلونی مورچگان    50
  3-19-مقدماتِ کلونی مورچه‌ها    53
  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
  4-1-تابع هدف    55
  4-2-معادلات بیلان آبی دو سد    56
  4-3-متغیرهای طراحی    57
  4-4-تشکیل تابع هدف    59
  4-5-ماتریس داده‌های ساخته‌شده برای الگوریتم‌ها:    60
  4-6-ماتریس داده‌های ساخته‌شده برای الگوریتم‌ها    61
  4-8- جواب‌های نهایی الگوریتم ژنتیک    64
  4-9-جواب‌های نهایی الگوریتم رقابت استعماری    67
  4-10- جواب‌های نهایی الگوریتم مورچگان    71
  4-11-نمودارهای معیارهای همگرایی بر پایه درصد خطا برای هر الگوریتم    77
  4-12-مقایسه جواب‌های نهایی الگوریتم‌ها    77
  4-13- مقایسه آب خروجی از سدها جهت مصارف (کشاورزی – نیروگاه)، نسبت به حداکثر نیاز (کشاورزی- نیروگاه) ماه‌های سال    79
  4-14-مقایسه درصد تأمین آب‌های مصرفی توسط هر سد    82
  فصل پنجم: نتیجه‌گیریو پیشنهادها
  5-1-مقدمه    84
  5-2-پیشنهاد‌ها    85
  منابع    86

  فهرست جدول ها
  جدول 3-1-اطلاعات فنی نیروگاه31
  جدول3-2 – مقادیر ثابت در معادلات بیلان آبی39
  جدول 4-1-مقادیر ثابت متغیرها در تابع هدف به ازاي ماه‌های مختلف58
  جدول4-2- تعدادی از پارامترها مربوط به فایل ورودی برنامه بهینه‌ساز الگوریتم ژنتیک61
  جدول4-3- مقایسه جواب‌های نهایی الگوریتم‌ها61

  فهرست شکل ها
  شکل 3-1-سد کارون 429
  شکل3-2-سد کارون 333
  شکل3-3- موقعیت کلی حوضه آبریز کارون36
  شکل3-4-پیکربندی شماتیک سیستم منابع آب کارون36
  شکل3-5-نمایی از محل قرارگیری سدها مورد مطالعه جهت مدل بهینه‌سازی 37
  شکل 3-6- عملگر انتخاب در الگوریتم ژنتیک43
  شکل 3-7- دو کروموزوم در اثر عملگر آمیزش فرزندان را تولید میکنند44
  شكل 3-8- يك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش45
  شکل3-9-  ساختار الگوریتم ژنتیک46
  شكل 3-10-انتخاب کشورها در الگوریتم رقابت استعماری48
  شکل 3-11- تعداد مستعمرات هر استعمارگر48
  شكل 3-12- چگونگی جابجایی کشور مستعمره در راستای سیاست جذب49
  شکل 3-13- حذف یک استعمارگر در هر دوره تکرار الگوریتم49
  شكل 3-14- ساختار الگوریتم رقابت استعماری 50
  شکل 3-15– الگوریتم مورچگان52
  شکل4-1-نمایی از محل قرارگیری سدها موردمطالعه جهت مدل بهینه‌سازی56
  شکل4-2-نمایی از الگوریتم مورچگان در متلب61
  شکل4-3-نمایی از الگوریتم ژنتیک در متلب62
  شکل4-4-نمایی از الگوریتم رقابت استعماری در متلب63
  شکل4-5-مقدار نهایی تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک64
  شکل4-6-نمودار تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک64
  شکل4-7-جواب نهایی آب ورودی به سدها، الگوریتم ژنتیک در ماه‌های سال65
  شکل4-8-جواب نهایی آب تبخیر شده از سدها، الگوریتم ژنتیک در ماه‌های سال65
  شکل4-9-جواب نهایی آب خروجی از سدها جهت مصارف کشاورزی، الگوریتم ژنتیک در ماه‌های سال66
  شکل4-10-جواب نهایی آب خروجی از سدها جهت نیروگاه برقابی سدها، الگوریتم ژنتیک در ماه‌های سال66
  شکل4-11-جواب نهایی آب ورودی به سدها از سرشاخه‌ها، الگوریتم ژنتیک در ماه‌های سال67
  شکل4-12-جواب نهایی مقدار تابع برازندگی، الگوریتم رقابت استعماری67
  شکل4-13-نمودار جواب‌های مقدار تابع برازندگی، الگوریتم رقابت استعماری68
  شکل4-14-جواب نهایی آب ورودی به سدها، الگوریتم رقابت استعماری در ماه‌های سال68
  شکل4-15-جواب نهایی آب تبخیر شده از سدها، الگوریتم رقابت استعماری در ماه‌های سال69
  شکل4-16-جواب نهایی آب خروجی از سدها جهت مصارف کشاورزی، الگوریتم رقابت استعماری در ماه‌های سال69
  شکل4-17-جواب نهایی آب خروجی از سدها جهت نیروگاه برقابی سدها، الگوریتم رقابت استعماری در ماه‌های سال70
  شکل4-18-جواب نهایی آب ورودی به سدها از سرشاخه‌ها، الگوریتم رقابت استعماری در ماه‌های سال70
  شکل4-19-جواب نهایی مقدار تابع برازندگی، الگوریتم مورچگان71
  شکل4-20-نمودار جواب‌های مقدار تابع برازندگی، الگوریتم مورچگان71
  شکل4-21-جواب نهایی ورودی آب به سدها الگوریتم مورچگان در ماه‌های سال72
  شکل4-22-جواب نهایی تبخیر آب از سدها الگوریتم مورچگان در ماه‌های سال73
  شکل4-23-جواب نهایی خروجی آب از سدها جهت مصارف کشاورزی الگوریتم مورچگان در ماه‌های سال74
  شکل4-24-جواب نهایی خروجی آب از سدها جهت مصارف تأمین برق نیروگاه برقابی، الگوریتم مورچگان 75
  شکل4-25-جواب نهایی ورودی آب به سدها از سرشاخه‌ها، الگوریتم مورچگان در ماه‌های سال76
  شکل 4-26-نمودار همگرایی الگوریتم‌های ژنتیک، رقابت استعماری و مورچگان77

  برچسب ها: بهینه سازی هیدروسیستم های تک مخزنه و چند مخزنه با الگوریتم ژنتیک
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.